top of page

บริการออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

บริการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ PV ของเรานั้น Greenergy มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการออกแบบและการใช้งานโดยละเอียด


  • ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม : วิศวกรเฉพาะทางพร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน และลดต้นทุน

  • โซลูชั่นการออกแบบที่เป็นนวัตกรรม : นำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับแนวคิดที่สร้างสรรค์ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงระบบที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุด

  • การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างละเอียด : การประเมินโดยละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการ เงื่อนไขของสถานที่ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ จนถึงการวิเคราะห์สภาพการเงิน

  • การวางแผนโครงการที่กำหนดได้เอง : การทำงานติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเชิงรุกเพื่อให้บรรลุกำหนดเวลาและวัตถุประสงค์

  • การให้คำปรึกษาและการอนุญาตทางการเงินแบบบูรณาการ : การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การคาดการณ์ ROI และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ในการขออนุญาต

  • การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง : ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการเพื่อให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดี


Projects

bottom of page